Llibres selectivitat

Noesi

A cura de José Vidal González Barredo

En la primera part del llibre s’examina com són les proves d’Història de la Filosofia de les PAU i es plantegen estratègies per donar respota a les cinc preguntes. I, en la segona part, es recullen els textos dels filòsofs que surten en la prova, introduïts per un resum biogràfic de cada autor, el seu context històric i filòsofic i una guia de lectura per ajudar a entendre les idees exposades en cada text; a continuació, s’analitza la vigència d’aquestes idees en el món actual;  i, per acabar, es proposa un model de prova resolt de l’autor treballat. 

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2018-2019

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu, Miguel Martínez Llanas i Manuel Sauté.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, Hume, Kant, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

La República de Plató

Llibre sencer, en castellà. Edició i introducció a cura de Miguel Candel. Traducció de Patrico de Azcárate.

La República (o de l’Estat) és l’obra amb que culmina l’etapa de maduresa del pensament de Plató. En aquesta hi trobem totes les idees que configuren la seva filosofia que es centraran en dos motius fonamentals pel pensament posterior: la identificació de la felicitat amb la virtut i la contraposició entre la ciència i l’aparença.

M’interessa

Meditacions metafísiques de Descartes

Llibre sencer, en català. Traducció, guia de lectura, estudi preliminar i materials complementaris a cura de Miquel Costa

Les Meditacions metafísiques és una de les obres filosòfiques fonamentals del pensament cartesià. En aquesta Descartes ens presenta amb detall el seu sistema metafísic i engloba alguns dels eixos principals de la seva filosofia com la immaterialitat de l’ànima, l’existència de Déu i l’essència física i material del món.

M’interessa

Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke

Llibre sencer, en castellà. Traducció introducció i notes a càrrec de Carlos Mellizo. Estudi preliminar de Peter Laslett i estudi de contextualització de Víctor Méndez Baiges.

El Segon Tractat sobre el Govern Civil de Locke està considerada una de les obres capdals del penament de l’autor. En aquesta Locke desplega la seva teoria política en la qual defensa una idea d’Estat fruit del pacte entre cituadans i basat en els drets naturals de les persones.

M’interessa

Tratado de la naturaleza humana

Edició preparada per Félix Duque.

El Tractat de la naturalesa humana  va ser la primera obra de Hume. La primera part tracta del coneixement humà, la segona, de les passions i la tercera, de la moral. En aquest llibre, Hume qüestionarà els principis racionals imperants dins de la filosofia del moment: el principi de causalitat, la substància material i la substància espiritual.

M’interessa

Fonamentació de la metafísica dels costums

Traducció de Joan Leita

La Fonamentació de la metafísica dels costums és la primera obra sobre la moral de Kant.

Aquesta constitueix un intent de fonamentació de l’ètica, Kant desenvoluparà i justificarà la idea que la raó pot guiar-nos en les qüestions pràctiques, en el nostre actuar, en tant que agents morals.

M’interessa

L’utilitarisme de John Stuart Mill

Llibre sencer, en català. Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text a cura de Miquel Costa. Edició especialment adreçada a estudiants i a lectors no especialitzats.

L’utilitarisme d’Stuart Mill és l’obra on aquest desenvolupa i defensa la seva teoria ètica. En aquesta desplega les seves idees ètiques fonamentals: la felicitat com a eix de la moral, la diferència qualitativa dels plaers i la identificació del bé amb la utilitat.

M’interessa

Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche

Llibre sencer, en castellà. Edició preparada per Manuel garrido, també integra altres textos curts del filòsof.

Sobre la veritat i la mentida en sentit extramoral és el text on Nietzsche desenvolupa la seva crítica al llenguatge com a instrument de coneixement. Aquí Nietzsche ens parla dels conceptes relatius al coneixement humà i de la noció de veritat en tant que convencions arbitràries que amb el temps ha quedat fixades.

M’interessa

Aurora 

Llibre sencer, en castellà. Edició, traducció i notes de Jaime Aspiunza.

Aurora és el llibre on Nietzsche investiga la procedència dels valors morals del cristianimse, una qüestió fonamental perquè, segons l’autor, condiciona el futur de la humanitat i això és el que el portarà a iniciar la seva campanya en contra de la moral.

M’interessa

La gaya ciencia 

Llibre sencer, en castellà. Edició, traducció i notes de Juan Luis Vernal.

La gaia ciència és un llibre on Nietzsche qüestiona l’integrisme de la Veritat que domina la tradició filosòfica i reconeix la vida com a única font de tot valor. Busca una reconciliació entre l’art i la ciència i dóna vida a bona part dels grans temes nietzscheans: la mort de Déu, el nihilisme, el paper de la Veritat, l’etern retorn, entre d’altres.

M’interessa

Així parlà Zarathustra 

Llibre sencer, en català. Traducció de Manuel Carbonell.

Així parlà Zarathustra és un dels llibres més cèlebres i controvertits de Nietzsche. L’autor es serveix d’una figura semillegendària (el filòsof persa Zarathustra) per desenvolupar, a través d’una trama d’elements narratius, conceptuals i lírics, els quatre grans temes que integren el seu llegat: el superhome, la mort de Déu, la voluntat de poder i l’etern retorn del mateix.

M’interessa

Más allá del bien y del mal 

Llibre sencer, en castellà.ç

Més enllà del bé i del mal és un llibre on Nietzsche ataca la manca de sentit crític d’alguns dels pensadors del seu segle i la seva acceptació passiva de la moral jueva i cristiana.

Aquí l’autor recorre tots els temes fonamentals de la seva filosofia i, en bona part, pot ser llegit com un desenvolupament de les idees que el filòsof havia proposat a Així parlà Zarathustra. 

M’interessa

La genealogia de la moral de Nietzsche

Llibre sencer, en català. Traducció de Joan Leita, estudi preliminar de Josep-Maria Terricabres i propostes de treball i materials complementaris a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà.

La genealogia de la moral de Nietzsche està considerada una de les obres principals de l’autor. En aquesta Nietzsche presenta una crítica radical a la moral occidental a partir de l’estudi de  l’origen dels seus principis, que ell situa en la figura de Sòcrates.

M’interessa

Privacy Policy Settings