PAU 2019

Estructura de l’examen

 

La prova parteix del text d’un filòsof i se us demana que respongueu una sèrie de preguntes relacionades amb aquest text. Es pretén avaluar la vostra maduresa intel·lectual, la capacitat d’anàlisi i de raonament crític, així com la comprensió de les principals teories i conceptes filosòfics estudiats en Història de la Filosofia.

La prova inclou dues opcions, cadascuna amb un text i cinc preguntes associades. Haureu de triar una opció i respondre les preguntes corresponents. Cadascun dels textos serà d’un dels autors i materials seleccionats (s’indiquen més avall).

Les preguntes de la prova tenen les característiques següents:

  1. Explicar breument les idees principals del text i com hi estan relacionades (2 punts).
  2. Explicar breument el significat d’algunes expressions del text (1 punt).
  3. Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi bàsica que aparegui al text. Haureu de fer referència als pensaments de l’autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. (3 punts).
  4. Comparar un concepte o idea important en el pensament de l’autor amb un altre concepte o idea del propi autor o d’algun altre autor o bé un corrent de pensament (2 punts).
  5. Fer una avaluació raonada i personal d’una tesi filosòfica relacionada amb les temàtiques discutides per l’autor del text (2 punts).
Autors seleccionats a partir del currículum per a les PAU de 2019:

A. Època antiga i medieval: Plató
B. Època moderna: Descartes, Locke, Hume i Kant
C. Època contemporània: Mill i Nietzsche.

Materials dels quals se seleccionen els textos de les PAU de 2019:

Grup A

PlatóLa República, Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.

Grup B

DescartesMeditacions Metafísiques, parts I, II, V i VI.

John LockeSegon tractat sobre el govern civil, capítols I, II, III, V (seccions 26, 27, 31-34, 42-51), VIII i XIX (seccions 211-229).

HumeResum (“Abstract”) del Tractat de la naturalesa humana.

Kant: seleccions de Fonamentació de la Metafísica dels costums. Concretament:
Primera secció: “Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic”. Paràgrafs 1-3, 8-13.
Segona secció: “Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums”. Paràgrafs 12-41, 46-54.

Grup C

Mill: Seccions II i IV de L’utilitarisme.

Nietzsche. Selecció de textos de les obres:
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: Secció 1
Aurora: secció 132
La gaia ciència: seccions 125, 341
Així parlà Zarathustra: Primera part. Pròleg de Zarathustra: apartats 3, 4. Segona part: secció XXIV “En les illes Afortunades”.
Més enllà del bé i del mal: Seccions 21, 56, 260
Genealogia de la moral: Primera part: seccions 10, i el començament de la secció 11 (fins incloure la frase que acaba amb “precisament «l’home bo» de l’altra moral, precisament el noble, el poderós, el dominador, simplement acolorat, interpretat i vist d’una altra forma per l’ull verinós del ressentiment”). Part II: secció 24. Part III: seccions: 11 (a partir del tercer paràgraf, que comença “La idea per la qual es lluita en aquest punt és la valoració de la nostra vida…”), 12 i 13.

 

Criteris generals d’avaluació

 

1ª pregunta

Explicar breument el contingut del text (2 punts): heu de fer un breu resum d’allò més important del text. Heu d’identificar quines són les idees principals i quina és l’estructura de l’argumentació. L’objectiu de la pregunta és detectar el vostre grau de comprensió del text. És important que l’alumne no es limiti a enunciar idees sinó que mostri comprensió de l’estructura argumentativa del text.  Per altra banda, en aquesta pregunta no es demana que l’alumne mostri que coneix els detalls de la filosofia de l’autor.

2ª pregunta 

Explicar el significat, en el text, de termes o expressions (1 punt): heu de donar el significat dels termes o expressions fetes per l’autor en el text. Aquest significat pot coincidir amb el significat habitual que generalment té el terme o bé, pel contrari, pot ser que tingui un significat particular o tècnic que heu de saber identificar.

3ª pregunta 

Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi (3 punts): heu de demostrar que enteneu els aspectes importants del pensament de l’autor així com d’explicar alguna afirmació que fa dins de la seva proposta filosòfica. Heu d’indicar les idees que siguin pertinents per a la afirmació que voleu explicar i les raons per les quals aquestes idees expliquen l’afirmació. Aquesta pregunta no busca avaluar si sou capaços de repetir una descripció general sobre certs aspectes del pensament de l’autor, sinó que avalua si heu entès uns determinats aspectes del pensament de l’autor.

Una exposició general i correcta del pensament de l’autor ha d’explicar com el pensament de l’autor justifica la tesi particular que es pregunta a l’examen. És absolutament essencial i imprescindible que feu referència a l’afirmació de l’autor de la pregunta.

4ª pregunta 

Comparar un concepte o idea de l’autor amb un altre (2 punts): el concepte o idea de l’autor a comparar apareix en les lectures proposades però no té necessàriament que aparèixer en el text de l’examen. En qualsevol cas, es tracta d’un concepte o idea que es relaciona directament amb allò que l’autor tracta en algun dels textos seleccionats. Per avaluar aquesta pregunta es té en compte:

a. La identificació adequada i precisa dels dos termes (dues concepcions d’un problema o dos conceptes diferents) en la comparació demanada. b. El contrast pertinent dels dos termes de la comparació.

En qualsevol cas, podeu triar fer una caracterització de les dues concepcions o idees de manera prèvia i independentment a la comparació, o bé fer la caracterització implícita en termes de les seves diferències. També podeu escollir fer una caracterització prèvia d’una de les dues concepcions i d’escriure l’altra per contrast. En tot cas, l’estratègia que trieu no pot afectar l’avaluació del corrector/a. Ara bé, és imprescindible que feu una comparació, ja sigui de forma explícita o implícita.

5ª pregunta 

Consideració raonada a favor o en contra d’una tesi (2 punts): es tracta d’avaluar una tesi que està relacionada amb les temàtiques que va tractar l’autor del text, però pot no estar directament relacionada amb la temàtica del text concret. Heu de d’argumentar d’una forma personal, clara i coherent la vostra postura a favor, en contra o bé ni a favor ni en contra de la tesi, tot fent una valoració personal.

És important que no us limiteu simplement a fer afirmacions, sinó que feu l’esforç de proporcionar arguments o consideracions a favor de la postura que vulgueu defensar. D’altra banda, l’acord del corrector/a amb la tesi que defenseu no pot tenir-se en compte en avaluar aquesta pregunta, ni tampoc el fet que ignoreu fets o arguments històricament importants.

Informació extreta de CREAIF i de la web de la Generalitat de Catalunya a Criteris Generals d’Avaluació

Privacy Policy Settings