Llibres recomanats

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2018-2019

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu, Miguel Martínez Llanas i Manuel Sauté.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, Hume, Kant, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

La República de Plató

Llibre sencer, en castellà. Edició i introducció a cura de Miguel Candel. Traducció de Patrico de Azcárate.

La República (o de l’Estat) és l’obra amb que culmina l’etapa de maduresa del pensament de Plató. En aquesta hi trobem totes les idees que configuren la seva filosofia que es centraran en dos motius fonamentals pel pensament posterior: la identificació de la felicitat amb la virtut i la contraposició entre la ciència i l’aparença.

M’interessa

Meditacions metafísiques de Descartes

Llibre sencer, en català. Traducció, guia de lectura, estudi preliminar i materials complementaris a cura de Miquel Costa

Les Meditacions metafísiques és una de les obres filosòfiques fonamentals del pensament cartesià. En aquesta Descartes ens presenta amb detall el seu sistema metafísic i engloba alguns dels eixos principals de la seva filosofia com la immaterialitat de l’ànima, l’existència de Déu i l’essència física i material del món.

M’interessa

Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke

Llibre sencer, en castellà. Traduït per Edmundo O’Gorman i editat pel FCE (Fondo de Cultura Económica).

L’Assaig sobre l’enteniment humà de Locke està considerada una de les obres principals de l’empirisme modern. En aquesta Locke ens ofereix la seva teoria sobre els fonaments del coneixement i la comprensió humanes basades en la convicció que ho hi ha res en la nostra ment quan neixem i que les nostres idees només poden provenir de l’experiència.

M’interessa

Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke

Llibre sencer, en castellà. Traducció introducció i notes a càrrec de Carlos Mellizo. Estudi preliminar de Peter Laslett i estudi de contextualització de Víctor Méndez Baiges.

El Segon Tractat sobre el Govern Civil de Locke està considerada una de les obres capdals del penament de l’autor. En aquesta Locke desplega la seva teoria política en la qual defensa una idea d’Estat fruit del pacte entre cituadans i basat en els drets naturals de les persones.

M’interessa

L’utilitarisme de John Stuart Mill

Llibre sencer, en català. Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text a cura de Miquel Costa. Edició especialment adreçada a estudiants i a lectors no especialitzats.

L’utilitarisme d’Stuart Mill és l’obra on aquest desenvolupa i defensa la seva teoria ètica. En aquesta desplega les seves idees ètiques fonamentals: la felicitat com a eix de la moral, la diferència qualitativa dels plaers i la identificació del bé amb la utilitat.

M’interessa

Sobre la llibertat de John Stuart Mill

Llibre sencer, en català. Traducció de Sira Abenoza i pròleg de Ferran Sáez Mateu.

Sobre la llibertat d’Stuart Mill és un dels textos fundacionals del liberalisme modern i un clàssic de filosofia política.  En aquesta obra Stuart Mill reflexiona sobre qüestions com la frontera entre la llibertat individual i la col·lectiva i la sobirania de les minories davant dels abusos de les majories socials i del govern.

M’interessa

La genealogia de la moral de Nietzsche

Llibre sencer, en català. Traducció de Joan Leita, estudi preliminar de Josep-Maria Terricabres i propostes de treball i materials complementaris a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà.

La genealogia de la moral de Nietzsche està considerada una de les obres principals de l’autor. En aquesta Nietzsche presenta una crítica radical a la moral occidental a partir de l’estudi de  l’origen dels seus principis, que ell situa en la figura de Sòcrates.

M’interessa

Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche

Llibre sencer, en castellà. Edició preparada per Manuel garrido, també integra altres textos curts del filòsof.

Sobre la veritat i la mentida en sentit extramoral és el text on Nietzsche desenvolupa la seva crítica al llenguatge com a instrument de coneixement. Aquí Nietzsche ens parla dels conceptes relatius al coneixement humà i de la noció de veritat en tant que convencions arbitràries que amb el temps ha quedat fixades.

M’interessa

Privacy Policy Settings