PAU 2018

Estructura de l’examen

La prova parteix del text d’un filòsof i se us demana que respongueu una sèrie de preguntes relacionades amb aquest text. Es pretén avaluar la vostra maduresa intel·lectual, la capacitat d’anàlisi i de raonament crític, així com la comprensió de les principals teories i conceptes filosòfics estudiats en Història de la Filosofia.

La prova inclou dues opcions, cadascuna amb un text i cinc preguntes associades. Haureu de triar una opció i respondre les preguntes corresponents. Cadascun dels textos serà d’un dels autors i materials seleccionats (s’indiquen més avall).

Les preguntes de la prova tenen les característiques següents:

  1. Explicar breument les idees principals del text i com hi estan relacionades (2 punts).
  2. Explicar breument el significat d’algunes expressions del text (1 punt).
  3. Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi bàsica que aparegui al text. Haureu de fer referència als pensaments de l’autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. (3 punts).
  4. Comparar un concepte o idea important en el pensament de l’autor amb un altre concepte o idea del propi autor o d’algun altre autor o bé un corrent de pensament (2 punts).
  5. Fer una avaluació raonada i personal d’una tesi filosòfica relacionada amb les temàtiques discutides per l’autor del text (2 punts).
Autors seleccionats a partir del currículum per a les PAU de 2017:

A. Època antiga i medieval: Plató
B. Època moderna: Descartes i Locke.
C. Època contemporània: Mill i Nietzsche.

Materials dels quals se seleccionen els textos de les PAU de 2017:

A continuació, us mostrem una selecció dels textos que entren a la prova de les PAU de 2017 en la qual es destaquen alguns capítols cabdals, però heu de tenir en compte que no només heu d’estudiar això. Així mateix, la prova exigeix demostrar una certa maduresa en la comprensió de conceptes filosòfics que requereix que conegueu els aspectes bàsics del pensament part dels autors principals de la tradició filosòfica occidental.

Grup A

Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.

Grup B

B1. Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI.
B2. Locke, Assaig sobre l’enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12), i Segon tractat sobre el govern civil (capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).

Grup C

C1. Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat i seccions II i IV de L’utilitarisme.
C2. Nietzsche: Genealogia de la Moral (1ª part) i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.

En tots els casos hi ha edicions publicades en català i castellà.

Nota: en referència al Llibre I Assaig sobre l’enteniment humà de Locke, el capítol II porta per títol: No hi ha principis innats en la ment (No innate Principles in the Mind) i és el que ve immediatament després de la introducció. Aquesta numeració dels capítols correspon a la numeració estàndard de les darreres edicions en anglès de l’assaig, concretament, l’edició de P. Nidditch d’Oxford University Press. S’esmenta això atès que s’ha detectat que hi ha alguna edició que empra una numeració dels capítols diferent.
Criteris generals d’avaluació

 

1ª pregunta

Explicar breument el contingut del text (2 punts): heu de fer un breu resum d’allò més important del text. Heu d’identificar quines són les idees principals i quina és l’estructura de l’argumentació. L’objectiu de la pregunta és detectar el vostre grau de comprensió del text. És important que l’alumne no es limiti a enunciar idees sinó que mostri comprensió de l’estructura argumentativa del text.  Per altra banda, en aquesta pregunta no es demana que l’alumne mostri que coneix els detalls de la filosofia de l’autor.

2ª pregunta 

Explicar el significat, en el text, de termes o expressions (1 punt): heu de donar el significat dels termes o expressions fetes per l’autor en el text. Aquest significat pot coincidir amb el significat habitual que generalment té el terme o bé, pel contrari, pot ser que tingui un significat particular o tècnic que heu de saber identificar.

3ª pregunta 

Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi (3 punts): heu de demostrar que enteneu els aspectes importants del pensament de l’autor així com d’explicar alguna afirmació que fa dins de la seva proposta filosòfica. Heu d’indicar les idees que siguin pertinents per a la afirmació que voleu explicar i les raons per les quals aquestes idees expliquen l’afirmació. Aquesta pregunta no busca avaluar si sou capaços de repetir una descripció general sobre certs aspectes del pensament de l’autor, sinó que avalua si heu entès uns determinats aspectes del pensament de l’autor.

Una exposició general i correcta del pensament de l’autor ha d’explicar com el pensament de l’autor justifica la tesi particular que es pregunta a l’examen. És absolutament essencial i imprescindible que feu referència a l’afirmació de l’autor de la pregunta.

4ª pregunta 

Comparar un concepte o idea de l’autor amb un altre (2 punts): el concepte o idea de l’autor a comparar apareix en les lectures proposades però no té necessàriament que aparèixer en el text de l’examen. En qualsevol cas, es tracta d’un concepte o idea que es relaciona directament amb allò que l’autor tracta en algun dels textos seleccionats. Per avaluar aquesta pregunta es té en compte:

a. La identificació adequada i precisa dels dos termes (dues concepcions d’un problema o dos conceptes diferents) en la comparació demanada. b. El contrast pertinent dels dos termes de la comparació.

En qualsevol cas, podeu triar fer una caracterització de les dues concepcions o idees de manera prèvia i independentment a la comparació, o bé fer la caracterització implícita en termes de les seves diferències. També podeu escollir fer una caracterització prèvia d’una de les dues concepcions i d’escriure l’altra per contrast. En tot cas, l’estratègia que trieu no pot afectar l’avaluació del corrector/a. Ara bé, és imprescindible que feu una comparació, ja sigui de forma explícita o implícita.

5ª pregunta 

Consideració raonada a favor o en contra d’una tesi (2 punts): es tracta d’avaluar una tesi que està relacionada amb les temàtiques que va tractar l’autor del text, però pot no estar directament relacionada amb la temàtica del text concret. Heu de d’argumentar d’una forma personal, clara i coherent la vostra postura a favor, en contra o bé ni a favor ni en contra de la tesi, tot fent una valoració personal.

És important que no us limiteu simplement a fer afirmacions, sinó que feu l’esforç de proporcionar arguments o consideracions a favor de la postura que vulgueu defensar. D’altra banda, l’acord del corrector/a amb la tesi que defenseu no pot tenir-se en compte en avaluar aquesta pregunta, ni tampoc el fet que ignoreu fets o arguments històricament importants.

Informació extreta de la web de la Generalitat de Catalunya: Història de la filosofia
Privacy Policy Settings